“PIYAR”

Milta he yahan qismat se,

“SUB”

Ki qismat me wafa nhi hoti,

By