Katl karne ka dava hai unka,
Jara unki najook kalai se toh puchho,
Doopatta toh samahlta nahi, talwar kya shamhalengi.

By njm