Har dam khushiya ho sath,
Kabhi daman na ho Khali
Hum sab Ke taraf se,
Wish you Happy Diwali.

By njm