Naa Saath! Hai Ko!, Na Humsfar Ha! Ko!,

Naa Hum K!s! K, Naa Humra Ha! Ko!,

Par Apko Dekh Kr Keh Skte Ha!,

K! 2st Tho Hmara Bh! Ha! Ko!……….

By