Åpñì Möhåßßåt kö Fåñä kauñ karè gå?

 

Såb Naik ßåñ gåye tö Güññåh kauñ karè gå?

 

Åe Khuda Mèrè Döst kö Hamèshå Sålåmåt råkhñå.

 

Wèrñå ßèwåfåöñ sè Wåfå kauñ karé ga…??

By mth